Tổ Văn thể – Ngoại ngữ

STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Liên hệ
Số ĐT – Mail
1 Vũ Thị Hồng 20/02/1968 x ĐH Tiếng anh TTCM  
2  Đặng Thị Viễn Anh 24/12/1961   x  CĐ Âm nhạc TPCM  
3  Vũ Thị Vân Chi 03/12/1973  x ĐH Tiếng anh     
4  Trần Thị Hiền 28/9/1974   x  ĐH Tiếng anh    
5  Nguyễn Thị Nhạn 16/10/1975 ĐH Tiếng anh     
6  Nguyễn Kim Tân 11/4/1976   x ĐH Tiếng anh     
7  Vũ Thị Phương Lan  22/8/1976  ĐH Tiếng anh    
8  Nguyễn Thị Quang 23/10/1976 ĐH Tiếng anh     
9  Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/6/1978   x ĐH Thể dục     
10  Nguyễn Văn Bối  12/11/1980   ĐH Thể dục     
11  Nguyễn Văn Đức  15/6/1982   CĐ Thể dục     
12  Phạm Thị Huế 23/10/1982  ĐH Tiếng anh     
13  Trần Thị Vân 16/12/1983   CĐ Mỹ thuật    
14  Trần Văn Đương 08/10/1985    ĐH Thể dục     
15  Trần Thị Lan Anh 02/10/1986   CĐ Âm nhạc    
16  Nguyễn Thị Thu Hoài  29/10/1976  x ĐH Tiếng anh     
17  Bùi Minh Phúc  16/02/1989   CĐ Mỹ thuật     
18 Nguyễn Thị Lan Hương 28/8/1985 x CĐ Âm nhạc