Tổ Thực nghiệm

STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Liên hệ
Số ĐT – Mail
1 Vũ Thị Ngọc Lan 26/3/1980 x ĐH Hóa TTCM  
2 Đinh Thị Thu Hiền 29/3/1978 x ĐH Sinh – Hóa TPCM  
3  Lê Thị Minh  13/9/1964  x   Phục vụ  
4  Doãn Thị Thơm 20/12/1978   ĐH Sinh    
5  Nguyễn Thị Thanh Thúy  12/9/1979  x  ĐH Công nghệ    
6  Phan Thị Lệ Hằng 11/5/1980   x CĐ Sinh – Hóa    
7  Ngô Thị Thanh 23/01/1986   CĐ Kế toán Kế toán  
8  Vũ Thị Duyên  09/01/1987  x CĐ Sinh     
9  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 05/10/1988  TC Y tế   Y tế  
10  Nguyễn Thị Thùy 16/8/1988  CĐ Sử – Địa     
11  Phạm Thị Thúy Quỳnh   19/12/1988 TC Thư viện   Thư viện 0948089880
thcs.luongthevinh.ndh@gmail.com
12  Ông Thị Hòa 20/4/1989  CĐ Tin