Tổ Văn – Sử

STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Liên hệ
Số ĐT – Mail
1 Trần Thị Tý 20/7/1963 x ĐH Ngữ văn TTCM
2  Phạm Thị Đào  04/02/1962 CĐ Ngữ văn   
3  Trần Thị Uyên  17/12/1962  ĐH Ngữ văn  
4  Phạm Thị Thu Nga  14/4/1968  ĐH Ngữ văn  
5  Trần Thị Vân Anh 29/8/1968   ĐH Ngữ văn  
6  Bùi Thị Hạnh  13/02/1969 ĐH Ngữ văn   
7  Lê Thị Hồng Nga  03/6/1972 ĐH Ngữ văn   
8  Đỗ Thị Kim Nụ  18/3/1974 ĐH Ngữ văn   
9  Nguyễn Thị Phương Liên 08/8/1974   x ĐH Ngữ văn  TPCM
10  Nguyễn Thị Thanh Nhã 21/02/19 76  CĐ Ngữ văn  
11  Vũ Thị Thu Hà 26/8/1976   x  ĐH Ngữ văn  
12  Vũ Thị Hương Lan  10/11/1976  x ĐH Ngữ văn   
13  Nguyễn Thị Thanh Thủy 05/7/1980  CĐ Ngữ văn  
14  Ninh Thị Vân 10/01/1981   x ĐH Ngữ văn   
15  Nguyễn Thị Huê 20/7/1982  ĐH Lịch sử  
16  Nguyễn Thị Lê Vân  10/8/1984 ĐH Ngữ văn   
17  Mai Thị Hằng  07/5/1988  x CĐ Ngữ văn   
18 Trịnh Thị Thơm   x ĐH Ngữ văn