Tổ Toán

STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Chức vụ Liên hệ
Số ĐT – Mail
1 Trần Thị Kim Liên 19/12/1963 x ĐH Toán Tổ trưởng
2 Trần Văn Biên  02/01/1973   ĐH Toán  TPCM 
3  Phạm Thị Liên Hoa 27/5/1967  ĐH Toán   TPT
4  Phạm Thị Hợp  28/4/1969 ĐH Toán  – Tin  
5  Đặng Thị Hương 20/12/1969  x ĐH Toán    
6  Đỗ Thị Thanh Hương 06/01/1971   x  ĐH Toán   
7  Ngô Thị Thu Hiền  02/7/1971  ĐH Toán    
8  Nguyễn Cẩm Thúy  08/01/1972  x   ĐH Toán   
9  Lê Minh Hằng 20/9/1973   x   ĐH Toán   
10  Thiều Thị Hồng Loan 02/02/1975    ĐH Toán   
11  Bùi Thị Mỹ Dung 09/11/1976   x  ĐH Toán – Lý  
12  Phạm Thị Ngọ  24/01/1978  ĐH Toán    
13  Hồ Thị Thu Hiền  21/12/1978  x  ĐH Toán    
14  Phạm Xuân Vũ 01/10/1979    ĐH Toán – Tin   
15  Nguyễn Thị thu Hà 24/3/1979  x   ĐH Toán   
16  Phạm Thị Hà 19/7/1979  x ĐH Toán – Tin    
17  Đỗ Thị Phương Hoa 18/10/1980   x ĐH Lý  
18  Phạm Thị Hà  21/3/1982  x ĐH Toán – Tin     
19  Hoàng Thị Thắm 14/12/1983   ĐH Toán