Ban giám hiệu

Số TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Ảnh
1 Đỗ Văn Cương 1965 Nam Hiệu trưởng
2 Hoàng Thanh Nga 1973 Nữ Phó hiệu trưởng
3 Vũ Thị Ngọc Lan 1980 Nữ Phó hiệu trưởng chi_ngoclan

 

   Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn là một người lãnh đạo.
   If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.