Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè 2016

Tháng Tám 6, 2016 4:12 chiều

Thực hiện Công văn Số 46-CV/BTGTU ngày 14/6/2016 về việc “bồi dưỡng chính trị hè năm 2016”, Phòng Giáo dục – Đào tạo xây dựng kế hoạch nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và giáo viên toàn thành phố .

Nội dung của Kế hoạch: —> Tải về